Parafialna Rada Duszpasterska

b_1000_1000_16777215_00_images_artykuly_parafia_kosciol_03.jpg

 

Najbliższe spotkanie: 15.10.2022r.  (sobota) godz. 10.00 Dom Parafialny im. św. Jana Pawła II

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ:

Ks. Proboszcz Damian WOJTYCZKA – PRZEWODNICZĄCY DRP

1. Ks. Arkadiusz RZĄSA

2. Ks. Marcin ZAWOJAK

3. Siostra Przełożona Sióstr Służebniczek NMP - MARIA DOROTA

4. P. Barbara GANZERA – Kancelaria Parafialna

5. P. Dominik JANOSZKA - Organiści

6. P. Fabian MATEJA – Zarządca Cmentarza

7. P. Gerard RĘKA – Honorowy Przedstawiciel Kościelnych

8. P. Marian ZIĘTEK – Gospodarz Obiektów Parafialnych

9. P. Józef BULER

10. P. Dominika CZUPRYŚ

11. P. Jacek GLANC

12. P. Janusz GWÓŹDŹ

13. P. Andrzej HAJDA

14. P. Teresa KĄDZIELA

15. P. Agata KIERAS

16. P. Artur MROWIEC

17. P. Ireneusz MUSIALIK

18. P. Krystyna MUSIOŁ

19. P. Henryk NOLEWAJKA

20. P. Helena PILARSKA

21. P. Roman PISAREK

22. P. Joanna PLESIŃSKA

23. P. Bogdan ROSIEK

24. P. Ewa SIKORA

25. P. Barbara SMOCZOK

26. P. Joachim SZATON

27. P. Marcin SZMIDT

28. P. Zbigniew SZNOBER

29. P. Patrycja SZYGUŁA

 

Regulamin Parafialnych Rad Duszpasterskich diecezji katowickiej

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha Soboru Watykańskiego II. Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za najmniejszą i podstawową komórkę organizacji Kościoła, którą jest parafia.

I. Cel, zadanie i charakter PRD
Działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań Rady Parafialnej należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalania pracy parafialnej. Zgodnie ze swoją nazwą PRD ma charakter duszpasterski. PRD może omawiać również sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z duszpasterstwem. PRD ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach parafii, powinien jednak w sumieniu liczyć się z głosem PRD.

II. Tworzenie PRD
1. W każdej parafii diecezji powinna istnieć i działać PRD ustanowiona zgodnie z przepisami prawa kościelnego (kanon 536), zaleceniami dokumentów kościelnych i przepisami biskupa diecezjalnego.
2. Obowiązek utworzenia PRD spoczywa na proboszczu.
3. Decyzja o czasie powołania PRD należy do proboszcza.

III. Skład PRD
1. W skład PRD powinni wchodzić: proboszcz i jego współpracownicy kapłani; rektorzy kościołów nieparafialnych; przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, działających na terenie parafii; przedstawiciele katechetek i katechetów świeckich; przedstawiciele różnych zespołów parafialnych i rejonów; katolicy świeccy odznaczający się cechami moralnymi i umysłowymi czy innymi charyzmatami przydatnymi w życiu wspólnoty parafialnej .
2. Skład PRD winien odzwierciedlać przekrój społeczny parafii. Winny być w niej reprezentowane różne stany, zawody i grupy wiekowe.
3. Kandydaci do PRD powinni:
* być osobami głęboko żyjącymi wiarą
* posiadać umiejętność kościelnego myślenia
* być już wcześniej zaangażowani w życie grup parafialnych
* odznaczać się gotowością dawania świadectwa.
4. Nie mogą w skład PRD wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie w powszechnym odczuciu parafian niegodne.

IV. Ilość członków PRD
Liczba członków PRD zależeć będzie od wielkości parafii. Nie powinna być zbyt mała - podważałoby to jej reprezentatywność - ani też zbyt duża - co utrudniałoby jej operatywność. Ustala się liczbę 30 członków jako optymalną.

V. Sposób powoływania PRD
1. Członków PRD powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania oraz uprzedniej konsultacji. Nie należy wykluczać możliwości powołania części członków PRD w drodze wyboru, czy to przez poszczególne grupy działające w parafii, czy nawet przez głosowanie wszystkich wiernych.
2. Należy dopuścić możliwość kooptacji nowych członków rady nawet w czasie trwania kadencji.

VI. Kadencja PRD
1. Członkowie PRD powołani są na okres 3-5 lat. Można przedłużyć kadencję, należy jednak stosować zasadę przynajmniej częściowej rotacji składu rady.
2. W przypadku regularnie powtarzających się nieobecności na zebraniach PRD - poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem swojej kadencji.

VII. Zebranie PRD
1. PRD powinna odbywać swoje zebrania przynajmniej dwa razy w roku, ale można częściej. Zebrania wyłonionych sekcji rady odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zebranie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy członków PRD.
3. Przewodniczy on obradom, albo wyznacza zastępcę do tej czynności.
4. Tematyka obrad jest wcześniej ustalana przez komisję rady. Tematy powinny obejmować przede wszystkim specyficzne problemy parafii, chociaż niektóre tematy dotyczyć mogą problemów ogólniejszych zaproponowanych np. przez Diecezjalną Radę Duszpasterską, które również znajdują odbicie w danej parafii.
5. Proponuje się by posiedzenia PRD prowadzone były według następującego porządku:
* część ascetyczno-formacyjna
* część problemowa
* część organizacyjna
* wolne głosy.
6. Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwał liczyć się będzie większość głosów.
7. Z każdego posiedzenia PRD - wyznaczony lub wybierany sekretarz spisze protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu Rady odczytany i zaaprobowany. Należy wówczas omówić nie zrealizowane postanowienia.
8. Informacja o zwołaniu zebrania jak i o przebiegu obrad powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.
9. W spotkaniu może brać udział całe gremium lub poszczególne sekcje: np. grupa katechetyczna, grupa gospodarcza, grupa liturgiczna, grupa organizacyjna itd.
VIII. Formacja członków
Podjęcie zadań apostolskich przez PRD domaga się ciągłej formacji członków. Pomocą mogą okazać się dni skupienia członków PRD lub rekolekcje zamknięte.

+ Damian Zimoń
Biskup Katowicki

  

***PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ***

21.05.2012r. - Protokół Komisji Wyborczej przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie z wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (wyniki).